Algemene voorwaarden

Artikel 1
Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf' voor een cliënt te organiseren of georganiseerde evenement(en).

Lid 2
Onder een evenement wordt onder meer verstaan: het organiseren van golfclinics in combinatie met braai, buffet o.i.d., vergaderarrangementen, recepties, bruiloften en partijen gedurende één of meerdere dagdelen.

Lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf in Hattem.

Lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele communicatieproces dat aan het sluiten van een overeenkomst tot het organiseren van een evenement voorafgaat en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf zijn verleend, respectievelijk verricht.

Het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2  Offerte
Lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend een offerte opvragen om een nader te omschrijven evenement te organiseren.

Lid 2
In een offerte staat onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf het door de cliënt gewenste evenement kan organiseren en de eventuele (optie) datum/data.

Lid 3
Een offerte is voor Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf bindend voor een termijn zoals overeengekomen tussen hen en de cliënt, normaal gesproken 1 week.

Artikel 3   Optie

Lid 1
De cliënt kan een offerte, na overleg met (en goedkeuring van) Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf desgewenst laten omzetten in een optie.

Lid 2
Het verlenen van een optie door Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf houdt in, dat de in de offerte omschreven diensten, faciliteiten en datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor de cliënt worden vrijgehouden. Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden; deze beloopt normaal gesproken 1 week of totdat er door een andere cliënt een definitieve aanvraag wordt geplaatst voor dezelfde datum.

Lid 3
Een verleende optie kan telefonisch, per e-mail of per brief aan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf worden bevestigd.

Lid 4
Indien een derde (cliënt) tijdens de periode dat een optie is verleend, één of meerdere data wil boeken, dan zal eerst aan de optiehouder een termijn van 24 uur worden gegund om zijn optie in een reservering om te zetten. Na deze 24 uur vervalt de optie en is Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf niet langer gebonden aan de optie.

Artikel 4   Boeking

Lid 1
De cliënt kan een offerte omzetten in een reservering, telefonisch, per e-mail of per brief.

Lid 2
Door de reservering is een overeenkomst tot stand gekomen.

Lid 3
Een tot stand gekomen reservering is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

Lid 4
Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf kan bij een tot stand gekomen reservering een (aan)betaling vragen van een deel van de geschatte factuurwaarde.

Artikel 5   Aantal deelnemers

Lid 1

De cliënt dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het evenement het exacte aantal gasten mede te delen aan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf. Op basis hiervan wordt de factuur gemaakt.

Lid 2
Afwijking in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast.

Artikel 6   Betaling

Lid 1
Op of na het evenement ontvangt de cliënt de factuur. De eventueel ontvangen aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht. De factuur kan terstond aan de balie/bar of per bank (binnen 14 dagen) betaald worden.

Lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf overeengekomen prijs.

Lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf gerechtigd deze aan cliënt door te berekenen tot een maximum van 10% van de totale offerte. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt doorberekend (100%).

Annuleringen

Artikel 7   Annulering door cliënt

Lid 1

Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaats vindt méér dan vier weken voor de (aanvang) datum van het evenement kan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf de (aan) betaling van 25 % van de verwachte factuurprijs aan de cliënt in rekening brengen.
Indien cliënt direct een alternatieve datum boekt in hetzelfde jaar kan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf maximaal 10% van de verwachte factuurprijs aan de cliënt in rekening brengen.

Lid 2
Indien de annulering plaatsvindt tussen vier weken en twee weken voor de (aanvang) datum van het evenement kan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf 50% van de verwachte factuurprijs aan de cliënt in rekening brengen.

Lid 3
Indien de annulering binnen twee weken voor de (aanvang) datum van het evenement plaatsvindt kan Brasserie de Konijnenberg/Dutch Golf 100% van het verwachte factuurbedrag in rekening brengen.

Lid 4
Bij no-show zal de cliënt in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.